Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Στο «Συν-Πορεύομαι» αντιμετωπίζουμε τις μαθησιακές δυσκολίες που προκύπτουν τόσο στον γραπτό λόγο ,όσο  και στη μαθηματική σκέψη.

Με τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» εννοούνται οι  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία και Δυσαναγνωσία και οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες που προκύπτουν συνήθως κατόπιν χαμηλού νοητικού δυναμικού.

Ο ειδικός παιδαγωγός αξιολογεί το μαθησιακό επίπεδο του μαθητή και έπειτα σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης προκειμένου εκτός από το να καλυφθούν μαθησιακά κενά, να οργανωθεί ο τρόπος και ο χρόνος της μελέτης , να βελτιωθεί η μνήμη εργασίας και να αυτονομηθεί ο μαθητής στο διάβασμα.

Σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι το μαθησιακό πρόγραμμα δεν συμβαδίζει με την ύλη του σχολείου και ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών διαφέρουν από τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας στα σχολεία.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών με δυσκολία στην μάθηση και αφορά είτε ειδική βιβλιογραφία, είτε ειδικευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια, είτε ειδικό ψηφιακό υλικό.

Κατά την αξιολόγηση χορηγούνται από τον ειδικό παιδαγωγό  άτυπα εργαλεία και σταθμισμένα τεστ, όπως το Αθηνά Τεστ κ.α.

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία @ Smarthost.gr 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο